Akademik Çalışmalar

 1. Renzo Mattioli, Nancy K. Tripoli. The keratron family of corneal topographers. In: A. Kilic & C.J. Roberts. Corneal Topography: From Theory to Practice. Kugler Publications; Amsterdam: 2013: 85-106. Çevirenler: Dr. Zuhal Ozen Tunay, Dr. Ozdemir Ozdemir, Dr. Uğur Acar. Korneal topografilerden keratron ailesi.Çeviri editörleri: Dr. Aylin Kılıç, Dr. Bahri Aydın. Kornea Topografisi Teoriden Pratiğe. İstanbul:
 2. The Sankara Nethralaya Atlas of Fundus Fluorescein Angiography. Eds, Pukhraj Rishi, Ekta Rishi, Tarun Sharma, Muna Bhende, Parveen Sen. JP Medical Ltd , new Delhi. 2013. Çevirenler: Herediter maküla distrofileri. Tunay ZÖ, Özdemir Ö, Petriçli İS. In: Fundus Floresein Anjiyografi Atlası. Çev. Ed. İrfan Perente, Tuğrul Altan. Atlas Kit; Ankara: 2015: 459-546.
 1. Özdemir Özdemir, Özgül Altıntaş, Işık Karakaya, Berna Özkan, Levent Altıntaş, Yusuf Çağlar. Çocukluk ve ergenlik öncesi dönemdeki ambliyoplarda sağlıkla ilgili yaşam kalitesi. TOD 41. Ulusal Kongresi. 2007.
 2. Çiğdem Akdağ, Özdemir Özdemir,  Özgül Altıntaş. Deneysel kornea neovaskülarizasyonu oluşturulan sıçan modelinde topikal ve subkonjonktival uygulanan etanercept ve bevasizumabın neovaskülarizasyona etkisi. TOD 44. Ulusal Kongresi. 2010.
 3. Ahmet Murat Hondur, Zuhal Özen Tunay, Özgür Çubuk, Özdemir Özdemir, Seza Petriçli, Fikret Akata. Laser uygulanamayan Tip 1 prematüre retinopatili gözlerde bevacizumab tedavisi. TOD 46. Ulusal Kongresi. 2012.
 4. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, İkbal Seza Petriçli, Damla Ergintürk Acar, Kazım Erol. Çocuklarda sikloplejinli ve sikloplejinsiz fotorefraktometre (plusoptix a09), sikloplejinli otorefraktometre ve sikloplejinli skiaskopi ölçümlerinin karşılaştırılması. TOD 47. Ulusal Kongresi. 2013.
 5. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, İkbal Seza Petriçli, Damla Ergintürk Acar. Prematüre retinopatisi nedeni ile tedavi edilen bebeklerin klinik özellikleri. TOD 47. Ulusal Kongresi.2013.
 6. Özdemir Özdemir. Agresif posterior prematüre retinopatisi tanısıyla lazer tedavisi uygulanan bir hastada gelişen komplikasyonları, bu komplikasyonların tedavisi ve hastaya ait özellikler. TOD Ankara Şubesi Bilimsel Gece Toplantısı. 20 Şubat 2014.
 7. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Prematüre retinopatisi bulunan veya bulunmayan prematüre doğan infantların refraktif ve biyometrik özellikleri. TOD 48. Ulusal Kongresi. 2014.
 8. Muhammet Kazım Erol, Özdemir Özdemir, Deniz Turgut Çoban, Ahmet Burak Bilgin, Zuhal Özen Tunay, Uğur Balcı. Prematürelerde optikal koherens tomografi ile saptanan makula bulguları. TOD 48. Ulusal Kongresi. 2014.
 9. Ahmet Murat Hondur, Mehmet Özgür Çubuk, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Seza Petriçli, İhsan Gökhan Gürelik. Laser uygulanamayan prematüre retinopatisinde intravitreal bevacizumab tedavisinin iki yıllık sonuçları: Retina bulguları ile refraksiyon ve şaşılık değerlendirmesi. TOD 48. Ulusal Kongresi.
 10. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Şerife Suna Oğuz. Lazerfotokoagulasyon uygulanan prematüre retinopatili infantların doğum ağırlıklarınagöre incelenmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 11. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde, 2014 yılında tedavi edilen prematüre retinopatili infantların değerlendirilmesi. TOD 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 12. Damla Ergintürk Acar, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir. Prematüre bebeklerde göz içi basıncı ve santral kornea kalınlığının seyri. TOD 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 13. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Nurdan Uraş. Doğum ağırlığı 1500 gramın üzerinde olan bebeklerde maternal diyabetin prematüre retinopatisi gelişimindeki rolü. TOD 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 14. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Suna Oğuz. Çok düşük doğum ağırlıklı infantlarda prematüre retinopatisi-10 yılda neler değişti? TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 15. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Kliniğimizde prematüre retinopatisi için uygulanan Anti-VEGF tedavisinin sonuçları. TOD 51. Ulusal Kongresi. 2017.
 16. Meltem Özgül Yılmazoğlu, Mustafa Alpaslan Anayol, Makbule Güleç, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Aslıhan Esra Omay, Merve İnanç, Pelin Yılmazbaş. Sezeryan ve normal doğum ile doğan bebeklerde doğumsal nazolakrimal kanal tıkanıklığı sıklığı karşılaştırılması. TOD 51. Ulusal Kongresi. 2017.
 17. Özen Tunay Z, Ozdemir O. (Ankara, TURKEY). Is assisted reproductive therapy an additional risk factor for pregnant contact lens wearers? European contact lens society of ophthalmologists, Munich 2013, E-Poster.
 18. Mehmet Bulut, Raif Umut Ayoglu, Muhammet Kazim Erol, Devrim Toslak, Iclal Erdem Toslak, Ozdemir Ozdemir. Evaluation of the chorioretinal thickness changes in patients with internal carotid artery stenosis using Special-Domain Optical Coherence Tomography. The American Society of Retina Specialists, 34th Annual Meeting, 2016 in San Francisco, California.
 19. Nurşen Yüksel, Özdemir Özdemir, Levent Karabaş, Berna Özkan. Farklı nedenlerle tekrarlayan koroid dekolmanı. TOD 41. Ulusal Kongresi.
 20. Özgül Altıntaş, Bülent Çüçen, Özdemir Özdemir,  Başak Doğu, Yusuf Çağlar. Travma ve kardiyak katerizasyon sonrası gelişen izole internükleer oftalmopleji olguları. TOD 42. Ulusal Kongresi.
 21. Özdemir Özdemir, Nurşen Yüksel. Oküler yüzey rekonstrüksiyonunda amniyon zar transplantasyonu sonuçlarımız. TOD 44. Ulusal Kongresi.
 22. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, İkbal Seza Petriçli. Yarık dudak-damakla birlikte görülen anoftalmi olgusu. TOD 46. Ulusal Kongresi.
 23. Özdemir Özdemir, Tomris Şengör. Ön kamara açısında gonyoskopi ile tespit edilen göz içi yabancı cisim. TOD 46. Ulusal Kongresi.
 24. Damla Ergintürk Acar, Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay. Tek taraflı mikroftalmi olgusu ve trizonomi 18 birlikteliği. TOD 47. Ulusal Kongresi.
 25. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, İkbal Seza Petriçli, Damla Ergintürk Acar, Kazım Erol. Prematüre bebeklerin kornea çapları, kornea kalınlıkları ve aksiyel uzunlukları. TOD 47. Ulusal Kongresi.
 26. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, İkbal Seza Petriçli. İnfantil dönemde izlenen adenovirüs konjonktivitinde povidon iyot kullanımı. TOD 47. Ulusal Kongresi.
 27. İkbal Seza Petriçli, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir. Posthemorajik hidrosefeli nedeniyle opere edilen prematürelerde retinopati sıklığı ve tedavisi. TOD 47. Ulusal Kongresi.
 28. Özdemir Özdemir, Ender Şener. Alt kapak involüsyonel entropion tedavisinde kombine cerrahi girişim. TOD 37. Bahar Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2014.
 29. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Uğur Acar, Ender Şener. Prematüre doğan infantların refraksiyon kusurları. TOD 27. Yaz Sempozyumu, 13-15 Haziran 2014.
 30. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Uğur Acar, Ender Şener. Prematüre doğan infantların oküler biyometrik ölçümleri. TOD 27. Yaz Sempozyumu, 13-15 Haziran 2014.
 31. Özdemir Özdemir, Ender Şener. Olgu sunumu: Konjenital tek taraflı koryoretinal maküler kolobom. TOD 27. Yaz Sempozyumu, 13-15 Haziran 2014.
 32. Ender Şener, Özdemir Özdemir. Tek taraflı direkt kaş kaldırma eş zamanlı bilateral üst kapak blefaroplasti uygulaması. TOD 27. Yaz Sempozyumu, 13-15 Haziran 2014.
 33. Ender Şener, Özdemir Özdemir. 80 yaş üzeri ileri evre katarakt olgularında yüksek yoğunluklu viskoelastik kullanımı. TOD 27. Yaz Sempozyumu, 13-15 Haziran 2014
 34. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar, Ender Şener. Prematüre doğan çocukların pupilla çapı, interpupiller mesafe ve baş çevresi özellikleri. TOD 48. Ulusal Kongresi.2014.
 35. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Bekir Serdar Ünlü, İkbal Seza Petriçli, Damla Ergintürk Acar. Aşırı aktif mesane tedavisinde kullanılan antikolinerjiklerin göz ve görme üzerine etkileri. TOD 48. Ulusal Kongresi. 2014.
 36. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar. Prematüre retinopatisi nedeniyle anti-VEGF tedavisi uygulanan bebeklerin klinik özellikleri. TOD 48. Ulusal Kongresi. 2014.
 37. Damla Ergintürk Acar, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Mehmet Yekta Öncel. Doğum travması sonrası purtscher retinopatili bir olgu. 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 38. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar, Fatmanur Sarı. Trombositopeni regülasyonu ile spontan düzelme izlenen tip 1 prematüre retinopatisi olguları. 49. Ulusal Kongresi. 2015.
 39. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Bir infantta adenoviral konjonktivit nedeniyle oluşan pseudomembranların temizlenmesi. TOD 37. Kış Sempozyumu, 22-24 Ocak 2016.
 40. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar. Prematüre retinopatisi taraması esnasında saptanan sarsılmış bebek sendromu olgusu. TOD 37. Kış Sempozyumu, 22-24 Ocak 2016.
 41. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar. Silikon hidrojel kontakt lens kullanan gebe olgularda kuru göz bulguları. Türk Oftalmoloji Derneği 39. Bahar Sempozyumu, 27-29 Mayıs 2016
 42. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Prematüre retinopatisi için uygulanan lazer fotokoagülasyon tedavisinin erken dönem komplikasyonları. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 43. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. 1500 gramın veya 32 haftanın üzerinde doğan ve prematüre retinopatisi nedeniyle tedavi edilen infantların özellikleri. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 44. Damla Ergintürk Acar, Uğur Acar, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir. Bilateral konjenital aniridi olgusu. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 45. Damla Ergintürk Acar, Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Uğur Acar, Mehmet Cüneyt Özmen, Suna Oğuz, Şengül Özdek. Prematüre retinopatisi nedeniyle tedavi edilen infantların demografik ve klinik özelliklerinin değerlendirilmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 46. Zuhal Özen Tunay, İkbal Seza Petriçli, Damla Ergintürk Acar, Özdemir Özdemir. Monozigotik ikizlerde konkordant duane retraksiyon sendromu- Olgu sunumu. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 47. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Yüksek doğum ağırlığı ve doğum haftasıyla dikkat çeken bir prematüre retinopatisi olgusu. TOD 51. Ulusal Kongresi. 2017.
 48. Zuhal Özen Tunay, Özdemir Özdemir, Damla Ergintürk Acar. Diyabetik anne bebeklerinde prematüre retinopatisi ile maternal HbA1C düzeyi arasında ilişki var mı? TOD 51. Ulusal Kongresi. 2017.
 49. Özdemir Özdemir, Levent Karabaş, Yusuf Çağlar. Malabadi Köprüsü. TOD 44. Ulusal Kongresi.2010.
 50. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, İkbal Seza Petriçli. Periferik 7 sinir felcine bağlı lagoftalmus ve bell fenomeni pozitifliği. TOD 46. Ulusal Kongresi.2012.
 51. Özdemir Özdemir. Kapak ve kirpik pitozisi. TOD 48. Ulusal Kongresi. 2014.
 52. Özdemir Özdemir, Zuhal Özen Tunay, Damla Ergintürk Acar. Melanosit çeşmesi. TOD 50. Ulusal Kongresi. 2016.
 1. Birinci Uluslararası Eye Health Advisor Bilimsel Sempozyumu. 18-19.Mayıs.2013, İzmir.
 2. İkinci Acuvue Eye Health Advisor Uluslararası Bilimsel Sempozyumu. 8-9.Mart.2014, Ankara.
 3. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 1. Canlı Cerrahi Sempozyumu. 10-11 Şubat 2007, İstanbul.
 4. TOD 27. Ulusal Oftalmoloji Kursu Kornea-Kontakt Lens. 06-08 Nisan 2007, Ankara.
 5. TOD Eğitim Planlama Birimi Oftalmolojide Eğitim Buluşması-5. 10 Mayıs 2007, İstanbul.
 6. TOD 30. Bahar Sempozyumu Pediyatrik Glokom ve Katarakt. 11-13 Mayıs 2007, İstanbul.
 7. TOD 41. Ulusal Kongresi. 30 Ekim-2 Kasım 2007, Antalya.
 8. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 2. Canlı Cerrahi Sempozyumu. 23-24 Şubat 2008, İstanbul.
 9. TOD 28. Ulusal Oftalmoloji Kursu Retina “Güncel Tanı ve Tedavi”. 11-13 Nisan 2008, Ankara.
 10. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 8. Oftalmik Cerrahi Kursu. 23- 25 Mayıs 2008, Ankara.
 11. TOD Eğitim Planlama Birimi Oftalmolojide Eğitim Buluşması-5. 05 Haziran 2008, Nevşehir.
 12. TOD 21. Yaz Sempozyumu. 6-8 Haziran 2008, Nevşehir.
 13. TOD Oküloplasti Birimi Canlı Cerrahi Toplantısı. 19-21 Eylül 2008, Kocaeli.
 14. TOD 43. Ulusal Kongresi. 11-15 Kasım 2009, Antalya.
 15. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 4. Canlı Cerrahi Sempozyumu. 20-21 Şubat 2010, İstanbul.
 16. TOD Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi 5. Canlı Cerrahi Sempozyumu. 10-12 Şubat 2012, Ankara.
 17. TOD 32. Nisan Kursu Pediatrik Oftalmoloji. 6-8 Nisan 2012, Ankara.
 18. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Anabilim Dalı 12. Oftalmik Canlı Cerrahi Kursu. 25- 27 Mayıs 2012, Ankara.
 19. TOD 46. Ulusal Kongresi. 17-21 Ekim 2012, Antalya.
 20. TOD 33. Oftalmoloji Kursu. 29-31 Mart 2013, Ankara.
 21. TOD, Şaşılık ve Çocukluk Çağında Görülen Göz Problemleri. 3-4 Mayıs 2014, Kocaeli.
 22. TOD 16. Glokom Cerrahi Sempozyumu. 6-7 Aralık 2014, Ankara.
 23. TOD 35. Nisan Kursu Kornea, Refraktif Cerrahi ve Kontakt Lens. 3-5 Nisan 2015, Ankara.
 24. TOD, Tıbbi Retina Birimi, 2. Retina Günleri. 5-6 Aralık 2015, İstanbul.
 25. TOD 17. Glokom Video-Cerrahi Sempozyumu. 12-13 Aralık 2015, İstanbul.
 26. TOD 37. Kış Sempozyumu, Pediatrik Oftalmoloji. 22-24 Ocak 2016, Antalya.
 27. TOD 36. Nisan Kursu, Glokom. 1-3 Nisan 2016, Ankara.
 28. TOD 5. VRC Canlı Cerrahi Sempozyumu, Vitreoretinal Cerrahi Birimi, 14-15 Mayıs 2016, İzmir.
 29. TOD 13. Esat Işık Uygulamalı Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, 24-26 Mart 2017, Ankara.
 30. Türk Oftalmoloji Derneği, Türk Oftalmoloji Yeterlik Kurulu, Eğiticinin Eğitimi Beceri Aktarım Kursu Eğitimi. TODEM – TOD Eğitim Merkezi. 4-5 Kasım 2017. İstanbul
 31. TOD 15. Esat Işık Uygulamalı Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyon Kursu, Eğitici. 25-26 Kasım 2017, İzmir.
 32. Oxford University, Oxford Eye Hospital Paediatric Vitreretinal Surgery Meeting, 14-15 April 2018, Birmingham, UK.
 1. Kırılmaz U, Çankaya D, Özdemir Ö, Madani J, Choijiljav G, Akbulut S, Aslan D. Bir meslek eğitim merkezi üçüncü sınıfında okuyan öğrencilerin sağlık hizmeti kullanım durumlarının saptanması. JIUTF. 2005;12(1):19–24.
 2. Özkan B, Yüksel B, Özdemir Ö, Karabaş L. Farklı nedenlerle tekrarlayan koroid dekolmanı. Glo-Kat. 2010;5:47-50.
 3. Sener E, Yuksel N, Yildiz DK, Yilmaz B, Ozdemir O, Caglar Y, Degirmenci E. The impact of subconjuctivally injected EGF and VEGF inhibitors on experimental corneal neovascularization in rat model. Curr Eye Res. 2011 Nov;36(11):1005-1013.
 4. Erol MK, Özdemir Ö, Karaçor A, Bulut M, Söğütlü Sarı E. Akut lenfoblastik lösemi nüksüne bağlı bilateral seröz retina dekolmanı. MN Ophthalmol. 2012;19:126-128.
 5. Özdemir Ö, Altıntaş Ö, Altıntaş L, Yildiz DK, Sener E, Yüksel N. Deneysel korneal neovaskülarizasyon modelinde topikal bevasizumab, etanercept ve her iki ilacın kombinasyonunun etkinliğinin karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2012;21(4):211-219.
 6. Petriçli İS, Özen Tunay Z, Özdemir Ö. Yenidoğan göz taramasında saptanan doğumsal göz anomalilerinin dağılımı. Ret-Vit. 2012;20(4):273-278.
 7. Erol MK, Özdemir Ö, Çoban DT, Karaçor A, Bulut M, Söğütlü Sarı E. Akut ve kronik santral seroz koryoretinopatide fundus otofloresansı. Turk J Ophthalmol. 2013;43:94-98.
 8. Ozdemir O, Altintas O, Altintas L, Yildiz DK, Sener E, Caglar Y. Effects of subconjunctivally injected bevacizumab, etanercept, and the combination of both drugs on experimental corneal neovascularization. Can J Ophthalmol. 2013 Apr;48(2):115-120.
 9. Ozdemir O, Şengor T. Ön kamara açısında gonyoskopi ile tespit edilen göz içi yabancı cisim. Turk J Ophthalmol. 2013; 43: 278-281.
 10. Özdemir Ö, Yüksel N. Kornea yüzeyi onarımında amniyon zarı transplantasyonunun klinik sonuçları. MN Oftalmoloji 2013;20/4:245-251.
 11. Ozdemir O, Erol MK. Morphologic changes and visual outcomes in resolved central serous chorioretinopathy treated with ranibizumab. Cutan Ocul Toxicol. 2014 Jun;33(2):122-126.
 12. Erol MK, Ozdemir O, Coban DT, Ceran BB, Bulut M. Ranibizumab treatment for choroidal neovascularization secondary to causes other than age-related macular degeneration with good baseline visual acuity. Semin Ophthalmol. 2014 Mar;29(2):108-113.
 13. Erginturk Acar D, Acar U, Ozdemir O, Ozen ZT, Cakar ES. Microphthalmia in a case of Edward Syndrome. Semin Ophthalmol. 2014 Mar;29(2):114-117.
 14. Ozdemir O. Orbital emphysema occurring during weight lifting. Semin Ophthalmol. 2015;30(5-6):426-8.
 15. Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Petricli IS. Povidone iodine in the treatment of adenoviral conjunctivitis in infants. Cutan Ocul Toxicol. 2015 Mar;34(1):12-15
 16. Şener E, Özdemir Ö. Case report: Calcific aortic valve stenosis due to central retinal artery occlusion. J Clin Anal Med 2013;4(suppl 5): 491-493.
 17. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Petriçli İS, Ergintürk Acar D, Erol MK. Yarık dudak-damakla birlikte görülen klinik anoftalmi olgusu. Yeni Tıp Dergisi. 2014;31:276-278.
 18. Acar U,  Beyazyıldız E,  Alpaslan Pınarlı F,  Çankaya AB,  Özdemir Ö, Özgermen S. Homing and migration ability of limbal mesenchymal stem cells on corneal injury model. Niche. 2013;2:18-21.
 19. Ozdemir O, Altintas O, Altintas L, Ozkan B, Akdag C, Yüksel N. Comparison of the effects of subconjunctival and topical anti-VEGF therapy (bevacizumab) on experimental corneal neovascularization. Arq Bras Oftalmol. 2014 Aug;77(4):209-213.
 20. Ozdemir O, Tunay ZÖ, Petriçli IS, Acar DE, Acar U, Erol MK. Analysis of the horizontal corneal diameter, central corneal thickness, and axial length in premature infants. Arq Bras Oftalmol. 2014 Aug;77(4):225-227.
 21. Erol MK, Ozdemir O, Coban DT, Bilgin AB, Dogan B, Sogutlu Sari E, Toslak D.  Macular findings obtained by spectral domain optical coherence tomography in retinopathy of prematurity. Journal of Ophthalmology. 2014;2014:468653.
 22. Erol MK, Doğan B, Çoban Turgut D, Şayran H, Özdemir Ö. Arteriovenöz malformasyona bağlı kendiliğinden iyileşen maküla ödemi. Ret-Vit. 2015;23:217-220.
 23. Akyol M, Erol MK, Ozdemir O, Coban DT, Bilgin AB, Sari ES, Turkoglu EB. A novel mutation of sgk-1 gene in central serous chorioretinopathy. Int J Ophthalmol. 2015;18;8(1):23-28.
 24. Ozdemir O, Özen Tunay Z, Petriçli IS, Ergintürk Acar D, Erol MK. Comparison of non-cycloplegic photorefraction, cycloplegic photorefraction and cycloplegic retinoscopy in children. Int J Ophthalmol. 2015;18;8(1):128-131.
 25. Petriçli İS, Merdoğan Aİ, Özen Tunay Z, Özdemir Ö. Herediter retina distrofili olgularda az görme rehabilitasyonu. Turk J Ophthalmol. 2015;45:25-30.
 26. Acar DE, Acar U, Tunay ZO, Ozdemir O, Dolgun A, Erdurmus M. The intraocular pressure and central corneal thickness in healthy premature infants. J AAPOS. 2015 Apr;19(2):108-111.
 27. Erol MK,  Turgut Coban D, Ozdemir O,  Özen Tunay Z,  Bilgin AB, Dogan B. Spectral-Domain OCT analyses of macular changes after ranibizumab therapy for type 1 retinopathy of prematurity. J Pediatr Ophthalmol Strabismus. 2015 May-Jun; 52(3):152-158.
 28. Özen Tunay Z, Özdemir Ö, Ergintürk Acar D, Petriçli İS, Oğuz ŞS. Clinical features of infants treated for severe retinopathy of prematurity: 8-yearstudy from a large tertiary neonatal intensive care unit in Turkey. Turk J Med Sci. 2016;46:42-47.
 29. Ozdemir O, Tunay Z, Erginturk Acar D, Erol MK, Sener E, Acar U. The relationship of birth weight, gestational age, and postmenstrual age with ocular biometry parameters in premature infants. Arq Bras Oftalmol. 2015 May-Jun;78(3):146-149.
 30. Özen Tunay Z, Ozdemir O, Acar D, Gül E, Akbay S. Successful treatment of ligneous conjunctivitis with topical fresh frozen plasma in an infant. Arq Bras Oftalmol.2015 Sep-Oct;78(5):318-319.
 31. Erol MK,  Ozdemir O, Turgut Coban D, Ceran BB,  Söğütlü Sarı E. Anatomic and visual outcomes of ranibizumab injections in retinal pigment epithelium tears. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia. Arq Bras Oftalmol. 2015 May-Jun;78(3):168-172.
 32. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Ergintürk Acar D, Kara Ö, Danisman A N. Posterior reversibl ensefalopati sendromu’na (PRES) baglı geçici körlük. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2015;12(4):167-168.
 33. Sahin S, Kutman KH, Bozkurt O, Canpolat FE, Uras N, Oguz SS, Topcu V, Ozdemir O, Dilmen U. A trisomy 13 case presenting with congenital diaphragmatic hernia and microphthalmia. Genet Couns. 2015;26(2):263-265.
 34. Erginturk Acar D, Acar U, Ozdemir O, Ozen Tunay Z, Cavkaytar S. The short-term and long-term adverse ocular effects of fesoterodine fumarate. Cutan Ocul Toxicol. 2016 Sep;35(3):181-184.
 35. Erol MK, Turgut Coban D, Ozdemir O, Dogan B, Ozen Tunay Z, Bulut M. Choroidal thickness in infants with retinopathy of prematurity. 2016 Jun;36(6):1191-1198.
 36. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Ergintürk Acar D. The growth of the biometric components and the development of the refractive errors in premature infants with or without retinopathy of prematurity. Turk J Med Sci. 2016;46:468-473.
 37. Ozdemir O, Tunay ZO, Acar DE, Acar U. Refractive errors and refractive development in premature infants. J Fr Ophtalmol. 2015;38(10):934-940.
 38. Erol MK, Coban DT, Sari ES, Bilgin AB, Dogan B, Ozdemir O, Tunay ZO. Comparison of intravitreal ranibizumab and bevacizumab treatment for retinopathy of prematurity. Arq Bras Oftalmol. 2015;78(6):340-343.
 39. Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Ergintürk Acar D, Cavkaytar S, Ersoy E. Dry eye findings worsen with anticholinergic therapy in patients with urge incontinence. Int Urogynecol J. 2016;27(6):919-922.
 40. Erginturk Acar D, Acar U, Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Germen H. The effects of smoking on dry eye parameters in healthy women. Cutan Ocul Toxicol.2017 Mar;36(1):1-4.
 41. Acar U, Acar DE, Tanriverdi C, Acar M, Ozdemir O, Erikci A, Ornek F. Prostaglandin E2 levels of aqueous and vitreous humor in ketorolac 0.4% and nepafenac 0.1% administered healthy rabbits. Ocul Immunol Inflamm. 2017;Jun;25(3):323-327.
 42. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Ergintürk Acar D, Oğuz ŞS. Prematüre retinopatisi nedeni ile tedavi edilen infantların doğum ağırlıklarına göre incelenmesi. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2016;25(1):51-56.
 43. Acar U, Erginturk Acar D, Alpaslan Pinarli F, Demir MN, Beyazyildiz E, Ozdemir O, Gulmez Sevim D, Tiryaki M, Sobaci G. Effects of commonly used intravitreal anti-VEGF drugs on mesenchymal stem cells derived from the limbus and ciliary body. Clin Experiment Ophthalmol. 2016;44(7):587-596.
 44. Hondur AM, Çubuk MÖ, Özen Tunay Z, Atalay HT, Özdemir Ö, Petriçli IS, Gürelik IG. Intravitreal bevacizumab for retinopathy of prematurity in infants ineligible for laser therapy. Turk J Med Sci. 2016:764-768.
 45. Erginturk Acar D, Acar U, Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Barak Dolgun NA. Erişkin populasyonda Plusoptix A09 fotorefraktometre ve standart bir otorefraktometre ile ölçülen refraksiyon kusurlarının karşılaştırılması. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2016;25(2):100-104.
 46. Ozdemir O, Ozen Tunay Z, Erginturk Acar D. Prematüre retinopatisi tedavisi 2014 yılı sonuçlarımız. Ret-Vit. 2016;24:25-30.
 47. Ozdemir O, Ozen Tunay Z, Özdek Ş, Erginturk Acar D. Bir olguda prematüre retinopatisi nedeniyle uygulanan lazer fotokoagülasyon sonrası gelişen eksudatif retina dekolmanı ve tedavisi. Ret-Vit. 2016;24:70-73.
 48. Ozen Tunay Z, İdil A, Petriçli İS, Ozdemir O. Geriatrik yaş grubunda az görme rehabilitasyonu. Turk J Ophthalmol. 2016;46(3):118-122.
 49. Erginturk Acar D, Acar U, Ozdemir O, Tunay ZO. Determination of normal values of intraocular pressure and central corneal thickness in healthy premature infants a prospective longitudinal study. J AAPOS. 2016;20(3):239-242.
 50. Tunay ZÖ, Özdemir Ö, Acar DE, Öztuna D, Uraş N. Maternal diabetes as an independent risk factor for retinopathy of prematurity in infants with birth weight of 1500 g or more. Am J Ophthalmol. 2016;168:201-206.
 51. Erginturk Acar D, Acar U, Tunay ZO, Ozdemir O. The effect of laser photocoagulation on intraocular pressure in premature infants with retinopathy of prematurity. J Glaucoma.2017 Feb;26(2):e74-e78.
 52. Erginturk Acar D, Acar U, Tunay ZO, Ozdemir O, Barak A. Sağlıklı bireylerde Tonopen Avia ve Goldmann Aplanasyon Tonometrelerinin klinik olarak karşılaştırılması ve merkezi kornea kalınlığının etkisi. Glo-Kat. 2016;11:177-180.
 53. Erginturk Acar D, Özmen MC, Ozdemir O, Acar U, Ozen Tunay Z, Acar U. İntravitreal ranibizumab’ın farklı iki konsantrasyonda uygulamasının eşik prematüre retinopatisinde etkinliği. Ret-Vit . 2016;24(4):333-337.
 54. Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Erginturk Acar D, Sarı FN. Trombositopeni regülasyonu ile iyileşme gösteren Tip 1 prematüre retinopatisi olguları. Ret-Vit. 2016;24(4):337-340.
 55. Özdemir Ö. Pediatrik hastalarda geniş açılı dijital görüntüleme sistemleri. Güncel Retina. 2017;1(1):38-45.
 56. Ornek F, Acar DE, Acar U, Ozdemir O, Atilgan HI, Yumusak N, Ozgermen BB. Short- and long-term effects of zinc treatment on lacrimal gland histopathology and tear functions tests in radioiodine-administered rats. Arq Bras Oftalmol. 2017;Jan-Feb;80(1):35-40.
 57. Gok M, Ozdemir O. Effect of topiramate on choroidal thickness and anterior chamber parameters in the treatment of patients with migraine. Cutan Ocul Toxicol. 2017 Dec;36(4):381-386.
 58. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Ergintürk Acar D, Öncel MY, Oğuz ŞS. Bir infantta adenoviral konjonktivit nedeniyle oluşan pseudomembranların temizlenmesi. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2017;14(2):87-88.
 59. Özdemir Ö, Özen Tunay Z, Ergintürk Acar D, Özmen MC. Prematüre retinopatisi tedavisi sonrası gelişen iki taraflı ön segment iskemisi, hipotoni ve katarakt olgusu. Turkiye Klinikleri J Ophthalmol. 2017;26(3):210-4.
 60. Ozdemir O. A case with eyelid and eyelashes ptosis. J Clin Ophthalmol Eye Disord. 2017; 1(2): 1006.
 61. Ozen Tunay Z, Ozdemir O, Erginturk Acar D, Oğuz ŞS. Prematüre retinopatisi muayenesi esnasında saptanan Sarsılmış Bebek Sendromu olgusu. Jinekoloji – Obstetrik ve Neonatoloji Tıp Dergisi. 2017; 14(4):195-197.
 62. Ozdemir O, Ozen Tunay Z, Erginturk Acar D. A case of pterygium and ipsilateral iris nevus. J Ophthalmol Forecast. 2018; 1(1): 1002.
 1. Current Eye Research
 2. Experimental Eye Research
 3. British Journal of Ophthalmology
 4. Cutaneous and Ocular Toxicology
 5. International Journal of Ophthalmology
 6. Indian journal of Ophthalmology
 7. Seminars in Ophthalmology
 8. Journal of Ocular Pharmacology and Therapeutics
 9. Journal of American Association for Pediatric Ophthalmology and Strabismus
 10. Arquivos Brasileiros de Oftalmologia
 11. Current Pharmaceutical Analysis
 12. Austin Ophthalmology
 13. Madridge Journal of Ophthalmology
 14. CML Ophthalmology
 15. Ophthalmic Research
 16. Ophthalmology and Therapy
 17. Ophthalmology Research: An international journal
 18. World Journal of Medicine and Medical Science Research
 19. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi
 20. Kocaeli Tıp Dergisi
 21. Bakırköy Tıp Dergisi
 22. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimler Dergisi
 1. Austin Ophthalmology, 2016-
 2. Madridge Journal of Ophthalmology, 2016-
 3. Ophthalmic Research and Visual Sciences, 2017-
 4. EC Paediatrics, 2017-
 5. Journal of Ophthalmology Forecast, 2017-
 6. Acta Scientific Pediatrics (ASPE) or International Journal of Pediatrics and Neonatology (IJPN) 2017-
 7. Türkiye Klinikleri Oftalmoloji Dergisi, 2016-
 8. Güncel Retina Dergisi, 2016-2016
 9. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimler Dergisi, 2018-

error: İçerik Korumalıdır!!!